Aquest dijous 28 de gener, hem tingut reunió amb la Subdirecció de Recursos Humans referent a la participació dels membres del cos de Mossos d’Esquadra en el dispositiu policial de les eleccions del proper dia 14 de febrer de 2021.

L’objectiu és tenir presència policial a tots els col·legis electorals. No hi haurà cap agent sol a cap col·legi. Sempre seran binomis.

Tota la planificació del dispositiu estarà centralitzada des de la comissaria general tècnica.

S’han donat instruccions per tal que el dia 1 de febrer, ja estiguin publicades totes les planificacions.

 

Tothom qui estigui subjecte a quadrants horaris amb torns, el dia 14 de febrer farà el mateix horari. Així doncs:

  • Qui ja tingui planificat treballar aquell dia de torn de dia, estarà treballant de 6h a 14h però se li imputaran 12 hores de treball.
  • Qui ja tingui planificat aquell dia torn de tarda nit, treballarà igualment de 18h a 6h com ja tenia previst.

 

  • Qui tingui planificat festa el dia 14 i dilluns comenci en torn de tarda, el dia 14 treballarà de 14h a 22h però se li imputaran 12 hores de treball.
  • Qui tingui planificat festa el dia 14 i dilluns comenci en torn de matí, el dia 14 treballarà de 6h a 14h però se li imputaran 12 hores de treball.
  • Qui tingui planificat festa el dia 14 i dilluns comenci en torn de nit, treballarà el dia 14 de 14h a 22h però se li imputaran 12h de treball.

 

  • Els efectius de Ordre públic (ARRO i BRIMO) així com investigació, suport, etc. el dia 14 treballaran repartits en el torn de 6h a 14h i en el torn de 14h a 22h però se’ls imputarà a tots 12 hores de treball.

(Les tasques d’ordre públic es reservaran a protegir institucions i seus i també per donar suport a qualsevol col·legi electoral que el necessiti).

( En tots els supòsits, com sempre, i tal com determina la Instrucció que ho regula, per tal de realitzar un torn de 8h i tenir una imputació horària de 12h, caldrà acreditar haver efectuat el respectiu vot.)

 

No hi ha parc mòbil suficient, i per tant, es demanaran vehicles per poder desplaçar als agents als diferents col·legis.

S’està fent gestions amb el PROCICAT i amb el Departament de Salut per tal que els agents que estiguin donant cobertura als col·legis electorals puguin disposar dels mateixos EPI’s que els membres de les meses electorals.

 

No participaran en el dispositiu:

  • El personal amb reducció de jornada.
  • El personal en segona activitat. Aquest personal, realitzarà altre tipus de tasca a comissaria.

 

Es donaran instruccions per tal que l’accés als vestuaris de les comissaries es faci de forma esglaonada.

Es demanarà reforçar el servei de neteja a comissaries

En quant als relleus, si en els canvis de torn aquest no arriba a l’hora, els agents podran marxar del col·legi electoral prèviament informant al seu cap per poder finalitzar el seu torn amb puntualitat, malgrat al col·legi electoral no quedi cap efectiu policial.

Els relleus per a poder fer el 18, o per altres tipus de necessitat, cal comunicar-los al cap de torn i en aquests casos no es podrà deixar el col·legi sense efectius policials.

S’intentarà que tothom pugui disposar de portàtils. En el cas que no n’hi hagués per a tothom, el criteri serà que si el vehicle no disposa d’emissora, tots dos agents hauran de tenir portàtil i en canvi si el vehicle si disposa d’emissora, només un agent portarà portàtil.

La gratificació extraordinària per participar al dispositiu, serà aproximadament de 36 euros bruts per agent. Tota USC, ordre públic, i investigació en tindrà dret, així com també els serveis centrals que hagin estat activats.

 

COMUNICAT https://www.sme-mossos.cat/wp-content/uploads/2021/01/Reunió-eleccions-autonòmiques.pdf