INTERPOSEM DENÚNCIA A INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL

Tot i ser conscients de la situació actual excepcional d’alarma existent a tot el país per la crisi sanitària provocada pel coronavirus COVID-19, com a representants dels treballadors no podem permetre que els membres del Cos de Policia Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya estiguin prestant els seus serveis i desenvolupant la seva tasca en primera línia, sense que tots els policies disposin dels equips individuals de protecció bàsics.

• No s’han facilitat als treballadors públics prou vestits especials de protecció biològica.
• No hi ha mascaretes per a tothom, (ni tan sols les més bàsiques, i una gran part de les que s’han facilitat estan caducades)
• No s’ha disposat de suficients guants de protecció, (gran part dels que s’han facilitat també estan caducats)
• Manquen ulleres de protecció.
• Falten desinfectants o productes similars.
• Els vehicles, les comissaries i altres dependències policials i públiques on s’està prestant serveis es troben en una situació de manca d’higiene necessària atenent a les circumstàncies. No es realitzen suficients desinfeccions, tot i que són llocs de risc elevat de contagi i de propagació del virus mortal.
• Tampoc s’està deixant als treballadors fer ús dels equips de protecció individual.

En definitiva, no s’està complint amb el comunicat informatiu/protocol facilitat envers COVID-19 a la PG-ME, ni amb les mesures acordades en el ressenyat comunicat sobre els equips de comunicació, equips de protecció, material addicional de suport, ni les pautes d’actuació.

Cal recordar, que l’Administració té l’obligació de vetllar per la seguretat i la higiene en el treball i té l’obligació d’adoptar les mesures necessàries per a garantir la prevenció dels riscos laborals.

La prestació de serveis policials en les condicions anteriorment exposades comporten un risc greu i imminent per a la vida o la salut del/la moss@. L’Administració té davant aquestes situacions, tot un seguit d’obligacions que no s’estan produint amb la solvència que caldria esperar.

• Facilitar els equips de treball i els mitjans de protecció.
• Té l’obligació d’adoptar les mesures necessàries amb la finalitat que els equips siguin adequats per al treball i convenientment adaptats a aquest efecte, de manera que garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors en utilitzar-los.
• Ha de proporcionar als treballadors equips de protecció individual adequats per a l’exercici de les seves funcions i vetllar per l’ús efectiu d’aquests quan, per la naturalesa dels treballs realitzats, siguin necessaris, com és el cas d’aquesta pandèmia sanitària.
• Resulta imprescindible l’eliminació i control d’àrees insalubres, i desinfecció dels llocs de treball i material utilitzat. (En aquest últim cas, resulta imprescindible que la roba de treball, els uniformes, siguin rentats i desinfectats per la pròpia Administració, ja que en aquestes condicions laborals, tornar a casa amb l’uniforme posa en perill la vida i la salut de les famílies dels treballadors).

Per tot plegat, cansats de reunions improductives, peticions no ateses…, atenent a la delicada situació en què ens trobem, hem formulat denúncia A LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL a la qual li hem peticionat que de manera urgent i immediata actuï i intervingui davant l’incompliment per part de l’Administració, de la Llei de prevenció de riscos laborals, i altres normes d’aplicació envers la protecció de la salut, la seguretat i higiene en el treball. Tanmateix, hem instat a què ordeni a l’Administració Pública Autonòmica i Estatal que procedeixin a:

  1. Facilitar de forma urgent equips de protecció individual als treballadors públics del Cos de Mossos d’Esquadra, com són, vestits especials de protecció biològica, mascaretes, guants de protecció, ulleres de protecció i desinfectants.
  2. Permetre l’ús dels equips de protecció individual als membres del cos de Mossos d’Esquadra sense cap mena d’excusa i impediment.
  3. Que urgentment es netegi i desinfecti de forma recurrent i diària els vehicles, comissaries i altres dependències policials i públiques on estan prestant serveis els treballadors públics del Cos de Mossos d’Esquadra.
  4. Es procedeixi per part de l’Administració de forma urgent i diària a netejar i desinfectar els uniformes dels treballadors públics del Cos de Mossos d’Esquadra.

No ens cansarem de reclamar el que legalment correspon. Amb la salut, no s’hi juga! Ens hi va la vida!

Descarrega’t el PDF: INTERPOSEM DENÚNCIA A INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL