Legislació genèrica sobre seguretat viària

Llei orgànica 15/2007, de 30 de novembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal en matèria de seguretat viària. BOE núm. 288, d´1 de desemdre de 2007.

– http://transit.gencat.cat/web/.content/documents/normatives_i_legislacio/legislacio/lo_15_2007.pdf

Llei orgànica 5/2010, de 22 de juny, per la qual es modifica la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. BOE núm, 152, de 23 de juny de 2010 (apartats referits a Seguretat Viària 108è a 113è, i Disposició Final 1a apartat 4).

http://transit.gencat.cat/web/.content/documents/normatives_i_legislacio_nou/legislacio/lo_5_2010_codi_penal_cat.pdf

Llei 18/1989, de 25 de juliol, de bases sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. BOE núm. 178, de 27 de juliol de 1989; rectificació BOE núm. 75, de 28 de març de 1990.

http://transit.gencat.cat/web/.content/documents/normatives_i_legislacio/legislacio/l18_1989.pdf

Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. BOE núm. 63, de 14-3-90; rectificació BOE núm. 185, de 3 d’agost de 1990 –> Versió consolidada.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/63/1364620.pdf

 Modificacions mès importants:- http://Llei 17/2005, de 19 de juliol, per la qual es regula el permís i la llicència de conducció per punts i es modifica el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. BOE núm. 172, de 20 de juliol de 2005.

 

Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la qual es modifica el text articulat de la Llei de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovada pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, en matèria sancionadora. BOE núm. 283, de 24 de novembre de 2009. Versió en català.

 

Llei 6/2014, de 7 d’abril, per la qual es modifica el text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març. BOE núm. 85, de 8 d’abril de 2014.

 

Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària. BOE núm. 261 de 31 d´octubre de 2015.

http://transit.gencat.cat/web/.content/documents/normatives_i_legislacio/legislacio/rd6_2015_cast.pdf

Reial decret 818/2009, de 8 de maig, pel que s’aprova el Reglament general de conductors. BOE núm. 138, de 8 de juny de 2009 –> Versió consolidada.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/138/1482798.pdf

 

Modificacions:

Reial Decret 1055/2015, de 20 de novembre, pel qual es modifica el Reglament General de Conductors, aprovat pel Reial Decret 818/2009, de 8 de maig. BOE núm. 279 de 21 de novembre de 2015.

http://transit.gencat.cat/web/.content/documents/normatives_i_legislacio/normatives/rd1055_2015_cast.pdf

Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general de vehicles. BOE núm. 22, de 26 de gener de 1999; rectificació. BOE núm. 38, de 13 de febrer de 1999. BOE en català –> Versió consolidada

-BOE: http://transit.gencat.cat/web/.content/documents/normatives_i_legislacio/legislacio/rd_2822_1998_cat.pdf

-Versió consolidada: http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=664509&language=ca_ES&mode=single

 

Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de circulació BOE núm. 306, de 23 de desembre de 2003 –> Versió consolidada.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/306/1449307.pdf

 

Legislació complementària en matèria de seguretat viària

 

Assegurança obligatòria de responsabilitat civil en la circulació de vehicles de motor

Reial decret legislatiu 8/2004, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor BOE núm. 267, de 5 de novembre de 2004 –> Versió consolidada.

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=701909&language=ca_ES&mode=single

Reial decret 1507/2008, de 12 de setembre, pel qual s´aprova el Reglament de l´assegurança obligatòria de responsabilitat civil en la circulació de vehicles de motor. BOE núm. 222, de 13 de setembre de 2008. Versió en català –> Versió consolidada.

http://transit.gencat.cat/web/.content/documents/normatives_i_legislacio/legislacio/rd_1507_2008.pdf

Inspecció tècnica de vehicles

http://Reial decret 2042/1994, de 14 d’octubre, pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles. BOE núm. 275, de 17 de novembre de 1994 –> Versió consolidada.

http://transit.gencat.cat/web/.content/documents/normatives_i_legislacio/legislacio/rd2042_1994.pdf

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=703469&language=ca_ES&mode=single

Reial decret 957/2002, de 13 de setembre, pel qual es regulen les inspeccions tècniques en carretera dels vehicles industrials que circulen en territori espanyol. BOE núm. 227, de 21 de setembre de 2002  –> Versió consolidada.

http://transit.gencat.cat/web/.content/documents/normatives_i_legislacio/legislacio/rd957_2002.pdf

Ordre IUE/563/2008, de 29 de desembre, per la qual es fixa la data d’entrada en vigor de l’obligatorietat de la Inspecció tècnica periòdica dels ciclomotors de dues rodes. DOGC núm. 5926, de 14 de gener de 2009).

http://transit.gencat.cat/web/.content/documents/normatives_i_legislacio/legislacio/ordre_iue_563-2008_DATA_ITV_CICLOMOTORS.pdf

 

Procediment sancionador

Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya –>  Versió consolidada

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=546116&action=fitxa

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú –> Versió consolidada

-http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=555944&action=fitxa

Reial decret 320/1994, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. BOE núm. 95, de 21 d’abril de 1994 –> Versió consolidada

http://transit.gencat.cat/web/.content/documents/normatives_i_legislacio/legislacio/rd_320_1994_cast.pdf

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=704929&language=ca_ES&mode=single